Klachten

Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen voor wie wij opvang verzorgen en hun ouders/verzorgers. Wij doen ons best om de kwaliteit te waarborgen. Maar kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken kan iets mis gaan. Wij beseffen ons dan ook dat er altijd wat kan gebeuren waar u het niet mee eens bent.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening nu en in de toekomst verder te kunnen verbeteren, is er bij Brood & Spelen een klachtenregeling. Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Wij kijken graag samen met u hoe we dit het beste kunnen oplossen.

Gaat er wat mis of mist u iets?

Veel onduidelijkheden kunnen uit de weg genomen worden door een goede communicatie. Is er iets dat niet naar tevredenheid verloopt, dan dient u dit altijd direct kenbaar te maken aan de betrokken Brood & Spelen medewerker. Doordat een voorval bespreekbaar wordt gemaakt, kan er samen naar een oplossing worden gezocht. Voor elke locatie is een locatiecoördinator verantwoordelijk. U kunt te allen tijde contact opnemen met hem of haar indien u zorgen/problemen op de locatie ervaart. Een open gesprek werkt vaak al verhelderend. Mocht u er met de medewerker of de locatiecoördinator niet uitkomen of wordt u naar uw idee niet correct behandeld, dan kunt u daarna een officiële klacht bij Brood & Spelen indienen via klacht@broodspelen.nl.

Komt u er met de houder niet uit dan meldt u uw klacht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen www.degeschillencommissie.nl ( hier vindt u een klachtenformulier en het adres van de Geschillencommissie).

In hele urgente gevallen, waarbij snel gehandeld moet worden, kunt u ook rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het hoofdkantoor van Brood & Spelen via telefoonnummer 020-6621102 of rechtstreeks met de Geschillencommissie.

Hoe meldt u een klacht?

U formuleert uw klacht kort en bondig en vermeldt hierbij op welke locatie de klacht betrekking heeft en eventueel de naam van de betrokken Brood & Spelen-medewerker. Tevens geeft u aan welke stappen u zelf al ondernomen heeft om de klacht aan te kaarten en opgelost te krijgen. U mailt uw klacht vervolgens naar klacht@broodspelen.nl.

Brood & Spelen streeft ernaar om alle klachten zorgvuldig en adequaat af te handelen. We vinden het belangrijk dat er een oplossing wordt gevonden waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Afhankelijk van hoe u uw klacht indient kunt u het volgende verwachten: Dient u uw klacht in bij klacht@broodspelen.nl dan krijgt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging van ons met informatie over wat er met uw klacht zal gebeuren en wie uw aanspreekpunt is. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, zal een kopie van uw klacht gearchiveerd worden.

Oudercommissie en klachten

Wij streven ernaar dat alle kinderopvangvestigingen een oudercommissie (OC) hebben. Ouders hebben hiermee invloed op de kwaliteit en organisatie van de kinderopvang. U kunt als ouder altijd zaken aankaarten bij de oudercommissieleden. Wie dit zijn kunt u navragen op de vestiging. Komt een vraag of opmerking vaker voor dan zal de OC dit onder de aandacht brengen bij de locatiecoördinator van de locatie. De OC kan rechtstreeks bij de Geschillencommissie een klacht indienen. Natuurlijk verdient het de voorkeur dit eerst bij Brood & Spelen te doen.

Privacy

Iedereen die betrokken is bij de behandeling van uw klacht, is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens.