Schoolcoördinator tussenschoolse opvang Lycée Français Vincent van Gogh in Amsterdam Zuid – 12 uur per week

Wij zijn op zoek naar een actieve schoolcoördinator voor Lycée Français Vincent van Gogh in Amsterdam – Zuid voor 12 uur in de week.  Kom jij ons team versterken?

For the English text see below

Wie zijn wij?

Wij verzorgen tussenschoolse en buitenschoolse opvang voor kinderen op de basisschool. We zijn betrokken bij het kind, de ouders, scholen, verenigingen en de wijken om ons heen. Brood & Spelen is actief op meer dan 70 scholen met tussenschoolse opvang en pleinwacht. Wanneer scholen een continurooster hebben, verzorgen wij het spelen en eten op school door middel van het inzetten van overblijfkrachten.

Werkdagen en -tijden

Je werkt 12 uur in de week, verdeeld over de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De pauzeopvang vindt plaats tussen de middag tussen 11:30 en 12:30 uur. De coördinator is als back-up aanwezig. Deze school heeft 35 lesweken in het jaar.

Als coördinator bij Brood & Spelen heb je de volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

 • Zorgen voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van de overblijf.
 • Aanspreekpunt voor vrijwilligers, ouders, leerkrachten en het schoolbestuur.
 • Verantwoordelijk voor organisatie, kwaliteit en administratie van de overblijf.
 • Werven, aansturen en ondersteunen van vrijwilligers.
 • De werkzaamheden zijn gedeeltelijk flexibel in te delen. Het zwaartepunt ligt echter tussen de middag. Daarnaast heb je in de avonden soms overleg met school en MR of worden er voorlichtingsbijeenkomsten gepland voor de ouders. Deze bijeenkomsten vinden plaats in overleg met de regiomanager.
 • Om de veiligheid te waarborgen is een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal van belang.

Wat vragen wij:

 • Mbo werk- en denk niveau.
 • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.
 • Frans spreken is een pré.
 • Pedagogische ervaring en achtergrond is een pré.
 • Goede omgang met kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar.
 • Iemand die leiding kan geven aan een team van 11 vrijwilligers en werven hoog heeft staan.
 • Grote mate van zelfstandigheid en beslissingen durven nemen.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Organisatorisch vermogen, betrouwbaar, stressbestendig, doorzettingsvermogen en verantwoordelijk.
 • Enthousiast en creatief.
 • Computerervaring Word, Excel en Outlook.
 • Leidinggevende ervaring is een pré.

Wat biedt Brood & Spelen:

 • Samenwerken met enthousiaste en gedreven vrijwilligers
 • Het volgen van werk gerelateerde cursussen
 • Alle schoolvakanties vrij!
 • Een baan goed te combineren met privé en/of andere baan
 • Indien je kinderen op de school van deze vacature overblijven, ontvang je korting op de overblijfkosten.

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij werken bij Brood & Spelen? Reageer dan direct via onderstaande button of stuur je motivatiebrief en CV naar werken@broodspelen.nl.

Solliciteren

We are looking for an active schoolcoordinator for Lycée Français Vincent van Gogh in Amsterdam – South for 12 hours a week. Will you join our team?

Who are we?
We provide intermediate and after-school care for children at primary school. We are involved with the child, the parents, schools, associations and the neighborhoods around us. Brood & Spelen is active in more than 70 schools with intermediate school care and playground duty. When schools have a continuous schedule, we take care of playing and eating at school by deploying stay-at-home workers.

Working days and times
You work 12 hours a week, spread over Monday, Tuesday, Thursday and Friday. The break care takes place at noon between 11:30 am and 12:30 pm. The coordinator is present as a backup. This school has 35 teaching weeks in the year.

As a coordinator at Brood & Spelen you have the following activities and responsibilities:

 • Ensuring the well-being of the children who use the lunch break.
 • Point of contact for volunteers, parents, teachers and the school board.
 • Responsible for organization, quality and administration of the lunch break.
 • Recruiting, managing and supporting volunteers.
 • The work can be partly flexibly arranged. However, the focus is on the lunch break. In addition, in the evenings you sometimes consult with school and MR or information meetings are planned for the parents. These meetings take place in consultation with the regional manager.
 • To ensure safety, a good command of the Dutch and English language is important.

  What we ask:
 • Mbo work and thinking level.
 • Master the Dutch and English language well.
 • Speaking French is an advantage.
 • Pedagogical experience and background is an advantage.
 • Good interaction with children between the ages of 3 to 12 years.
 • Someone who can lead a team of 11 volunteers and has attracting the right people high on their list.
 • Great degree of independence and daring to make decisions.
 • Good communication skills, both verbally and in writing.
 • Organizational ability, trustworthy, stress resistant, perseverance and responsibility.
 • Enthusiastic and creative.
 • Computer experience Word, Excel and Outlook.
 • Managerial experience is an advantage.

What does Brood & Spelen offer:

 • Working together with enthusiastic and driven volunteers.
 • Taking work-related courses.
 • All school holidays free!
 • Combine this job with private and/or a other job.
 • If your children attend the school of this vacancy, you will receive a discount on the accommodation costs.

Do you recognize yourself in the above profile and do you want to work at Brood & Spelen? Then respond directly via the button below or send your motivation letter and CV to werken@broodspelen.nl.

Apply now!